Vissza

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Artbeat Kft. - továbbiakban: Eladó, Adatkezelő -, mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel.
A jelen adatvédelmi nyilatkozat - továbbiakban: nyilatkozat – tartalmazza a
www.artbeat.info  webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az adatkezelés jogalapja

Az Artbeat Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló/Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló/Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Az Artbeat  Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, számlázás lehetővé tétele illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.

Az adatkezelés időtartama

A vásárlás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a vásárlással kezdődik és leiratkozással érhet véget. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az Adatkezelő az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A regisztráció, Vásárló általi törlésére bármikor sor kerülhet.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban  mint pl. számviteli jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weblapon történő vásárlás során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél igénylés

A honlapon e-mail cím megadásával hírlevél is igényelhető. A feliratkozással a Vásárló/Felhasználó elfogadja, hogy az Adatkezelő hírlevelet küldjön a részére. A hírlevélről a Vásárló/Felhasználó bármikor leíratkozhat.

Cookies (sütik)

Az Adatszolgáltató "cookie-kat" használ weboldalán. A cookie-k olyan apró fájlok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Vásárló/Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, de önmagukban nem használhatók fel a Vásárló/Felhasználó személyazonosságának beazonosítására.
Vásárló/Felhasználó tudomásul veszi, hogy weblapunk ideiglenes vagy munkamenet „session“ sütiket használ, melyek érvényességi ideje kizárólag a Vásárló/Felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása, pl. egy hosszabb űrlap kitöltése során ill. a vásárlás menete folyamán a kosár tartalmának tárolása. A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást ("Google") használja. A Google Analytics az úgynevezett "cookie-kat" használja, a számítógépén tárolt szöveges fájlokat, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez továbbítódik és ott tárolódik. Ha azonban az IP névtelenítés aktiválva van ezen a weboldalon, akkor a Google előzetesen lecsökkenti IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő egyéb felek között. Csak kivételes esetekben fog teljes IP címet küldeni a Google szerverére az Egyesült Államokban, és ott rövidíteni. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics által a Google Analytics részeként megadott IP-cím nem lesz összevonva más Google-adatokkal. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban kérjük vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor a lehető legteljesebb mértékben nem tudja használni a webhely összes funkcióját. Ezen kívül megakadályozhatja, hogy a Google által a cookie által generált adatok, valamint a weboldal (beleértve az IP-címét) felhasználásával kapcsolatos adatgyűjtés és az adatok Google általi feldolgozása a böngésző plug-in letöltésével, mely a  következő linkről  telepíthető:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=hu

 

Facebook plugin használata („like” gomb)

A weboldalunkon Facebook, - 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA - oldal pluginja integrált. Felismerheti a Facebook plug-ineket oldalunkon a Facebook logót vagy a "Like-Button".

A Facebook plug-inek áttekintése itt található: http: //developers.facebook .com / docs / plugins /
Amikor meglátogatja oldalunkat, a plugin közvetlen kapcsolatot létesít a böngésző és a Facebook szerver között. A Facebook az Ön IP-címével kapja meg az oldalunkat. Ha rákattint a Facebook "Like-Button" -ra, miközben bejelentkezik Facebook-fiókjába, oldalunk tartalmát összekapcsolhatja Facebook profiljával. Ennek eredményeként a Facebook hozzárendelheti az oldalunkat a felhasználói fiókhoz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldal szolgáltatójaként nem ismerjük a továbbított adatok tartalmát és a Facebook használatát. További információk megtalálhatók a facebook adatvédelmi nyilatkozatában:
https://www.facebook.com/policy.php

Ha nem szeretné, hogy a Facebook a Facebook felhasználói fiókjához társítsa oldalunkat, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

A YouTube használata

Webhelyünk plug-ineket használ a Google-powered YouTube oldalról. A webhely üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha meglátogatja valamelyik YouTube plug-int oldalunkon, akkor a YouTube szerverére fog csatlakozni. A YouTube szerver tájékoztatást fog kapni arról, hogy Ön meglátogatta oldalunkat.

Ha YouTube-fiókjába bejelentkezett, a YouTube lehetővé teszi, hogy a böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához társítsa! Ezt megakadályozhatja a YouTube-fiókból történő kijelentkezéssel.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért olvassa el a YouTube adatvédelmi irányelveit a következő címen:
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=hu&visit_id=1-636627846184121403-659560831&rd=1


Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsődlegesen az Artbeat Kft. valamint belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli, azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.
Az Eladó a webáruháza üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából, pl. futárszolgálat, adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az Eladóval kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Az Eladó az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Megrendelések teljesítését végző partnereink:

DPD Hungária Kft

1158 Budapest, Késmárk utca 14/b,

Tel.: (1) 501 6200

web.:www.dpd.hu

mail: dpd@dpd.hu

Magyar Posta Zrt
Postacím: Budapest 1540, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím:
http://www.posta.hu
E-mail:
ugyfelszolgalat@posta.hu

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Vásárló/Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, bármikor módosíthatja azokat, továbbá jogosult adatai törlésének kérésére az alábbiakban megadott elérhetőségek útján:
e-mailben:
stix@artbeat-stix.com
postai úton: Artbeat Kft., 2700 Cegléd, Várkonyi István u. 49.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Artbeat Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Jogorvoslat

Felhasználó/vásárló adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Fogalom meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzá férhető

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik féle. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Az adatkezelő megnevezése

Név: Artbeat Kft (a továbbiakban Eladó)

Székhely: 2700 Cegléd, Várkonyi I. u. 49.

Postai cím: 2700 Cegléd, Várkonyi I. u. 49.

mail: stix@artbeat-stix.com

Telefon: 06 53 / 898 -095

Honlap: www.artbeat.info


A Szabályzat hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat hatálya az Eladóval szerződésben lévő természetes és jogi személyekre és jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2000. évi C. törvény a számvitelről). 

Az adatok forrása:

Vevő  adatszolgáltatása

Az adatkezelés időtartama

A szerződés teljesítéssel összefüggő adatok tárolása a szerződés fenntartásáig tart. Az adatkezelés az Eladó részéről a rendelés  nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától kezdődik és a Vevő részéről történő megszüntetésig- leiratkozásig tart.

A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő ideig tart (pl. számviteli törvény rendelkezései szerint).

 

Általános adatkezelés

Eladó nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem.

 

Adatfelvétel: a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat a Vevő adatszolgáltatása alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ideig kezeli. Az adatkezelés célja az Vevői szerződés teljesítése.

 

Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért

Eladó, az adatokat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Eladónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére -ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információ gyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti lehetővé.

 

Az Vevő adatainak kezelése

Eladó a következő adatokat tárolja Vevőről.

Természetes személy részletes adatai:

· Teljes név

· számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám, stb...),

· postázási cím (irányítószám, város, utca, házszám, stb...)

· kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma

· egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül szükséges adatok


Jogi személyekre és jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetek esetében:

· cégnév, adószám

· számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám, stb...),

· postázási cím (irányítószám, város, utca, házszám, stb...)

· kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma

· egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül szükséges adatok

Az adatfeldolgozóknak nem feladata a személyes adatok kezelése, kizárólag a tevékenység ellátásához szükséges feladatok végrehajtása. Az adatokataz Adatkezelő és az Adatfeldolgozó harmadik félnek (kivéve a Hatóságot) nem adja át.


Az Adatfeldolgozók listája:

· pénzügyi szolgáltató: K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest
központi telefonszám: +36 1 328 9000, fax: +36 1 328 9696)
az érintett adatok az átutalásos fizetést választó Vevők neve, címe bankszámlaszáma.

A Szolgáltató adatkezelési szabályzata: https://www.kh.hu/adatvedelem

· könyvelés: MOZEVA KFT (2700 Cegléd, Perc u. 5, Tel.: (53) 707 345) érintett adatok a számlázáshoz szükséges adatok, az adatkezelés időtartama a számviteli törvények szerint

Írja be a kulcsszavakat

Részletes keresés

Vissza

Adatvédelmi nyilatkozat

árak az áfát tartalmazzák plusz száll. költség

Írja be a kulcsszavakat

Részletes keresés

Parse Time: 0.069s